Sprawdź jakie są oczekiwania względem współczesnych menedżerów oraz jakie szkolenia oraz kursy dla menedżerów pomagają w ich rozwoju. Dowiedz dlaczego inwestycja w rozwój menedżerów nie powinna być traktowana jak jednorazowe działanie, ale być częścią strategii firmy.

Kim jest menedżer?

Menedżer to osoba, która kieruje określonym działem, grupą ludzi, projektem lub organizacją. Osoby zatrudnione w roli menedżerskiej są odpowiedzialne za planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie zasobów (ludzi, finansów, czasu itd.) w celu osiągnięcia określonych celów organizacji.

Zadania menedżera mogą różnić się w zależności od poziomu zarządzania (np. menedżer operacyjny, menedżer średniego szczebla, menedżer wyższego szczebla) oraz rodzaju organizacji. Mimo to, podstawowe obowiązki menedżera często obejmują:

 • Określanie celów i planowanie jak je osiągnąć
 • Organizowanie zasobów i procesów niezbędnych do realizacji planów
 • Motywowanie i koordynowanie członków zespołu
 • Monitorowanie wykonania i wprowadzanie korekt w razie potrzeby
 • Raportowanie do wyższego szczebla zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji
 • Rozwijanie i utrzymanie relacji z kluczowymi interesariuszami
 • Kontynuowanie uczenia się i rozwój, aby pozostać efektywnym w swojej roli.

Role menedżerskie

Szkolenia dla menedżerów mają za zadanie pomóc im spełniać prawidłowo wszystkie role menedżerskie. Główne role menedżerskie to:

 • Planowanie – Menadżerowie planują cele, strategie, zadania i cele, które muszą być osiągnięte przez zespół. Planowanie obejmuje również określanie zasobów potrzebnych do osiągnięcia celów.
 • Organizowanie – Menadżerowie organizują zasoby, takie jak ludzie, czas, pieniądze i materiały, aby osiągnąć cele. To obejmuje ustalanie odpowiednich struktur organizacyjnych, funkcji i odpowiedzialności.
 • Wdrażanie – Menadżerowie podejmują działania i wdrażają plany, aby osiągnąć cele. To wymaga skutecznego zarządzania zasobami i ludźmi, aby osiągnąć zamierzone cele.
 • Kontrolowanie – Menadżerowie monitorują postępy i wyniki, aby upewnić się, że osiągnięte są cele i zadania. To obejmuje wykrywanie błędów i wprowadzanie korekt, aby zapewnić, że zespół osiąga zamierzone cele.
 • Motywowanie – Menadżerowie motywują swoich pracowników, aby ci byli zaangażowani i skoncentrowani na realizacji celów. To wymaga skutecznego zarządzania ludźmi, aby stworzyć motywujące środowisko pracy.
 • Rozwój – Menadżerowie rozwijają swoje umiejętności i umiejętności swoich pracowników, aby zwiększyć wydajność zespołu oraz pojedynczych jego członków.

Jak świat VUCA wpływa na wyzwania stojące przed menedżerami?

Termin VUCA to akronim od angielskich słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Świat VUCA to zatem opis rzeczywistości biznesowej, która jest pełna nieprzewidywalności, dynamicznych zmian, wielu złożonych czynników wpływających na sytuację oraz niejednoznaczności w interpretacji zdarzeń i danych.

Takie warunki rzeczywistości biznesowej stwarzają liczne wyzwania dla menedżerów, m.in.:

 1. Umiejętność dostosowania. Menedżerowie muszą być gotowi do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki, co wymaga elastyczności w podejściu do strategii biznesowych i zarządzania zespołem.
 2. Zarządzanie niepewnością. W świecie VUCA menedżerowie muszą umieć radzić sobie z niepewnością i zarządzać ryzykiem, zamiast polegać na długoterminowych prognozach i planach.
 3. Złożoność decyzji. Decyzje są często bardziej złożone z powodu mnogości czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, co wymaga od menedżerów umiejętności analitycznych i strategicznego myślenia.
 4. Zarządzanie zmianą. Menedżerowie muszą być efektywnymi agentami zmian, pomagając swoim zespołom dostosować się do nowych warunków i innowacji.
 5. Komunikacja i współpraca. Ze względu na złożoność i niejednoznaczność sytuacji, efektywna komunikacja i współpraca stają się kluczowe dla sukcesu organizacji.
 6. Przywództwo w niejednoznacznym otoczeniu. Menedżerowie muszą umieć podejmować decyzje w warunkach niejednoznaczności, gdzie nie wszystkie informacje mogą być jasne lub dostępne.

W świetle tych wyzwań, menedżerowie muszą nieustannie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, a także zastosować nowe podejścia do liderowania i zarządzania. Należą do nich między innymi: umiejętność szybkiego uczenia się, rozwijanie elastyczności myślenia, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, a także rozwijanie zdolności do prowadzenia w warunkach niepewności i niejednoznaczności.

Jakie są trzy najczęściej polecane szkolenia menedżerskie?

 1. Szkolenia dotyczące zarządzania projektami – są to szkolenia, które pomagają menedżerom zrozumieć, jak planować, organizować i zarządzać projektami. Szkolenia te mogą pomóc menedżerom w osiągnięciu celów biznesowych, minimalizacji ryzyka i zwiększeniu wydajności zespołu. Są przydatne nie tylko dla typowych kierowników projektów, ale dla każdego kto chce nauczyć się planowania zadań, zarządzania zmianą czy minimalizacji ryzyka w biznesie.
 2. Szkolenia dotyczące komunikacji i przywództwa – te szkolenia pomagają menedżerom zrozumieć, jak komunikować się skutecznie z innymi członkami zespołu i wzmocnić swoje umiejętności przywódcze. Szkolenia te koncentrują się na budowaniu silnych relacji z zespołem, zarządzaniu konfliktami i motywowaniu pracowników. Pozwalają zrozumieć jakie role pełni menedżer we współczesnej organizacji i sprostać oczekiwaniom na tym stanowisku.
 3. Szkolenia dotyczące umiejętności miękkich – to szkolenia, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak empatia, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i kreatywność. Szkolenia te pomagają menedżerom stać się bardziej elastycznymi i skutecznymi w swoim podejściu do pracy, a także lepiej radzić sobie z wyzwaniami w środowisku biznesowym. Przyczyniają się do tworzenia lepszych zespołów oraz poprawiania atmosfery w miejscu pracy.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie menedżerskie?

Szkolenia menedżerskie odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności zarządczych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w takich szkoleniach:

 1. Rozwój umiejętności: Szkolenia menedżerskie pomagają w rozwijaniu kluczowych umiejętności zarządczych, takich jak podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami, umiejętność delegowania, motywowania zespołu, zarządzanie konfliktami, a także umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Pozyskiwanie nowych wiedzy: Technologie i strategie biznesowe stale się zmieniają. Regularne szkolenia pomagają menedżerom pozostać na bieżąco z najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami.
 3. Zwiększenie efektywności: Dobre szkolenia pomogą menedżerom poprawić efektywność i produktywność, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.
 4. Budowanie pewności siebie: Szkolenia mogą pomóc menedżerom zwiększyć pewność siebie w swoich zdolnościach zarządczych, co ma pozytywny wpływ na ich skuteczność jako liderów.
 5. Rozwój kariery: Regularne szkolenia i doskonalenie umiejętności mogą przyczynić się do awansu i rozwoju kariery.

Jak wybrać szkolenie dla menedżera?

Przy wyborze szkoleń dla menedżerów, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Reputacja: Sprawdź, czy organizacja szkoleniowa ma dobrą reputację i czy prowadzący szkolenie ma doświadczenie i kwalifikacje w obszarze, w którym prowadzi szkolenie.
 • Zawartość programu: Upewnij się, że tematyka szkolenia jest zgodna z Twoimi potrzebami i celami rozwojowymi. Czy program szkolenia pokrywa obszary, w których chcesz się rozwijać?
 • Format i metodyka: Różne formaty szkolenia (np. warsztaty, kursy online, seminaria) mogą pasować do różnych stylów uczenia się. Dobrze jest wybrać format, który najbardziej pasuje do Twoich preferencji.
 • Opinie: Sprawdź opinie i doświadczenia innych osób, które uczestniczyły w szkoleniu.
 • Cena: Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem jest koszt. Upewnij się, że szkolenie jest warte swojej ceny, a także sprawdź, czy jest dostępna pomoc finansowa lub opcje ratalne.

Pamiętaj, że najlepsze szkolenia to takie, które pomagają Ci rozwijać konkretną umiejętność, która jest dla Ciebie najważniejsza w danym momencie.

Rozwój menedżera

Szkolenia menedżerskie to oczywiście nie jedyny sposób na rozwój umiejętności menedżerskich. Oprócz szkoleń, menedżerowie mogą rozwijać swoje umiejętności czytając książki i artykuły związane z ich dziedziną lub branżą, aby poznać najnowsze trendy i praktyki. Dobrą metodą jest praca nad projektami, które wymagają od nich rozwijania nowych umiejętności lub wyzwań. Warto spróbować również poszukać mentora, który może pomóc w rozwoju ich umiejętności i wiedzy oraz rozważyć uczestnictwo w grupach networkingowych, aby poznać innych profesjonalistów z ich dziedziny i wymieniać się doświadczeniami. Warto wreszcie sięgnąć po informację zwrotną – zwracając uwagę na feedback od innych menedżerowie mogą zrozumieć swoje mocne i słabe strony i pracować nad ich rozwojem.

Inwestowanie w rozwój menedżerów poprzez szkolenia, kursy i konferencje stanowi istotny element strategii biznesowej dla wielu firm z kilku kluczowych powodów:

 1. Efektywność operacyjna: Menedżerowie, którzy posiadają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania, są bardziej skuteczni w kierowaniu zespołami i podejmowaniu decyzji. Szkolenia pozwalają na doskonalenie umiejętności menedżerskich, co przekłada się na lepszą efektywność operacyjną firmy.
 2. Dostosowywanie się do zmian: Świat biznesu jest dynamiczny, a rynek podlega ciągłym zmianom. Menedżerowie muszą być elastyczni i gotowi do dostosowywania się do nowych wyzwań. Szkolenia pomagają im rozwijać umiejętności adaptacyjne, aby skutecznie radzić sobie w zmiennym środowisku.
 3. Motywacja i zaangażowanie pracowników: Inwestowanie w rozwój menedżerów przekłada się również na poprawę atmosfery w miejscu pracy. Pracownicy zauważają, że firma inwestuje w rozwój ich przełożonych, co może wpływać pozytywnie na ich motywację i zaangażowanie.
 4. Unikanie stagnacji: Szkolenia i rozwój pomagają unikać stagnacji w firmie. Menedżerowie, którzy stale się doskonalą, przyczyniają się do ciągłego podnoszenia jakości pracy i efektywności organizacji.
 5. Lepsza zdolność do rozwiązywania problemów: Szkolenia menedżerskie często skupiają się na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów. Menedżerowie, którzy potrafią skutecznie analizować sytuacje i podejmować trafne decyzje, są cennym aktywem dla firmy.
 6. Budowanie kultury organizacyjnej: Inwestowanie w rozwój menedżerów może przyczynić się do kształtowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Menedżerowie, którzy są zaangażowani w swój rozwój, mogą stać się wzorcami dla innych pracowników, zachęcając ich do kontynuowania własnego doskonalenia.
 7. Zarządzanie talentami: Poprzez szkolenia i rozwój, firma może identyfikować i rozwijać talenty wśród swoich menedżerów. To pozwala na budowanie silnego zespołu liderów gotowych do przejęcia kluczowych ról w organizacji.

W sumie, inwestowanie w rozwój menedżerów jest strategicznym krokiem, który może przyczynić się do długofalowego sukcesu firmy poprzez zwiększenie efektywności, adaptacyjności i zaangażowania pracowników.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

 1. Pytanie czemu menedżerów często trzeba przekonywać do szkoleń? Niektórzy sądzą że można się urodzić menedżerem, coś w stylu “mój mąż z zawodu jest dyrektorem” 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *